VOP vzdělávacích akcí

Obchodní podmínky portálu seminare-skoleni.cz

 

Preambule

Prodávající, společnost Další vzdělávání dospělých Ústí nad Labem s. r. o. IČ  28685245, sídlo Dykova 470/6, Střekov, Ústí nad Labem, PSČ 400 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26832 e-mail: m.faltysova@seminare-skoleni.cz  (dále také jako „DVzDUL“ nebo „společnost“), je právnickou osobou a v rámci své podnikatelské činnosti provozuje mimo jiné portál www.seminare-skoleni.cz (dále jen „portál"). Za účelem sjednávání jednotlivých smluv prostřednictvím portálu vydává prodávající tyto obchodní podmínky.

 

I.

Definice pojmů

ÚČASTNÍK

Účastník vzdělávací akce je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře s prodávajícím smlouvu.


OBJEDNATEL

Právnická nebo fyzická osoba, které, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své činnosti a zjišťuje pro zaměstnance nebo třetí osoby semináře a školení.


DVDUL/SPOLEČNOST

Právnická osoba, která na základě svého předmětu podnikání organizuje a provádí vzdělávací akce z oblastí sociální služby, zdravotnictví, veřejné správy a školství.


SMLOUVA

Smlouva je jakákoliv smlouva, která byla při objednávce produktu uzavřena mezi objednatelem a/nebo účastníkem a společností prostřednictvím portálu.


UŽIVATELSKÝ ÚČET

Rozhraní portálu vymezené výhradně pro přístup účastníka a sloužící ke správě e-learningové aplikace, studiu e-learningových a jiných materiálů, přihlašování na vzdělávací akce apod.

 

 

II.

Registrace zákazníka, projev vůle, uzavření smlouvy

 

 1. V rámci registrace se účastník a/nebo objednatel přihlásí na portálu společnosti na vybranou akci a vyplní přihlašovací údaje tvořící zejména:

 1. Jméno a příjmení

 2. Datum narození

 3. Profesní zařazení

 4. Potvrzení o získání

 5. Název zaměstnavatele

 6. Ulice

 7. Město

 8. Telefon

 9. E-mailovou adresu

 1. Účastník a/nebo objednatel se přihlašuje prostřednictvím objednávky u jednotlivých vzdělávacích akcí, e-mailem nebo jinou písemnou formou. Vzdělávací akce je možné rovněž objednat na vlastním formuláři obsahujícím stejné údaje.

 2. Pokud některý z povinných uvedených údajů nebude vyplněn či nebudou předem výslovně odmítnuty tyto obchodní podmínky, nebude možné účastníka a/nebo objednatele řádně registrovat a bude vyzván společností k doplnění údajů či vyjádření k VOP. Pokud budou splněny všechny požadavky na obsah registračního e-mailu, obdrží účastník a/nebo objednatel akceptační email - potvrzení objednávky, čímž jsou potvrzeny tyto VOP a je uzavřena mezi účastníkem a/nebo objednatelem a společností smlouva.

 3. Obsah smlouvy uzavírané v režimu těchto obchodních podmínek je dán přijatým obsahem objednávky (viz čl. II., odst. 1) a těmito obchodními podmínkami.

 4. Učiní-li účastník a/nebo objednatel u DVzDUL objednávku, je tato objednávka pro účastníka a/nebo objednatele závazná. Účastník a/nebo objednatel je tedy povinen za produkt (vzdělávací akci) společnosti zaplatit.

 5. Uzavřená smlouva je společností archivována a není přístupná třetí straně. Informace o jednotlivých nutných krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, kde je tento proces podrobně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách portálu www.seminare-skoleni.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce účastníkem a/nebo objednatelem.

 6. Zaslané nebo potvrzené přihlášky jsou závazné. Odesláním nebo potvrzením přihlášky na portálu společnosti, vyjadřuje účastník a/nebo objednatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

III.

Cena

 

 1. Výše ceny produktu je určena ceníkem zveřejněným na portále platným ke dni odeslání objednávky společnosti.

 2. Po uzavření smlouvy je účastníku a/nebo objednateli zaslána e-mailem „Výzva k platbě“. Účastník a/nebo objednatel je následně povinen platbu za akci ve splatnosti uhradit. Po úhradě platby je účastníku a/nebo objednatele zaslán e-mail potvrzující úhradu a zároveň mu je potvrzen termín konání vzdělávací akce.

 3. Do okamžiku uhrazení platby nevzniká tedy účastníku a/nebo objednateli žádný nárok na dodání objednané produktu (vzdělávací akce).

 4. Účastnický poplatek musí být připsán na bankovní účet DVzDUL, číslo účtu ……………….vedený u …………………… nebo zaplacen v hotovosti do pokladny firmy DVzDUL nejpozději v den zahájení kurzu. Jiný termín a způsob úhrady je možný jedině po dohodě s jednatelem společnosti a to na základě uzavřené smlouvy nebo dohody smluvních stran.

 5. Pokud nebude platba převodem v den zahájení kurzu připsána na účet firmy DVDUL, vyhrazuje si společnost právo požadovat doklad o bankovním převodu, případně odmítnout vstup účastníka na kurz.

 6. Na základě úhrady účastnického poplatku bude účastníkovi  a/nebo objednavateli vystavena faktura - daňový doklad nebo účetní doklad.

 7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám.

 

IV.

Podmínky účasti na semináři nebo přednášce

 

 1. Po přijetí objednávky odešle DVzDUL každému nahlášenému účastníkovi a/nebo objednateli pozvánku a případně objednavateli fakturu za všechny účastníky dohromady.

 2. Došlé přihlášky účastníků budou zařazovány dle termínu doručení. V případě překročení kapacity kurzu bude účastníku do dvou pracovních dnů po obdržení jeho přihlášky, nabídnutý náhradní termín nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.

 3. Seminář nebo přednáška bude uskutečněna v termínu dle plánu společnosti a lektorem, kterého zajišťuje společnost. O konání vzdělávací akce je zákazník informován e-mailovou zprávou a/nebo od objednatele.

 4. Společnost si z důvodů, které nemůže ovlivnit, vyhrazuje právo přesunout datum konání vzdělávací akce (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora).

 5. DVzDUL si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou vzdělávací akci, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem vzdělávací akce závazně nepřihlásili více než 5 uchazečů. V takovém případě bude s již přihlášenými osobami sjednán dohodou náhradní termín konání.

 6. Společnost se zavazuje poskytovat uchazeči a/nebo objednateli přístup na portále společnosti s možností přihlásit se na jednotlivé akce a/nebo poskytnout další informace o činnosti společnosti.

 7. V ceně je zahrnuta výuka, použití výpočetní techniky, případné studijní materiály a vystavení osvědčení o absolvování vzdělání. V ceně akce je rovněž zahrnuto občerstvení během přestávek.

 8. V případě opožděné platby zaniká objednavateli nárok na již poskytnuté slevy ze základní ceny kurzů.


V.

Odstoupení od smlouvy a neúčast na akci


 1. Každé zrušení účasti na vzdělávací akci (storno) musí být společnosti oznámeno písemně (e-mailem).

 2. Přihlášku je možno bezplatně stornovat do 5 pracovních dnů před kurzem.

 3. Při stornu oznámeném později než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá v plné výši.

 4. Účastník může rovněž v nutných případech za sebe vyslat náhradníka. Finanční vztahy mezi původním a náhradním účastníkem řeší výhradně původní účastník.

 5. V případě bezdůvodné neúčasti na vzdělávací akci vzniká spol. DVDUL nárok na účastnický poplatek v plné výši, který bude dodatečně vyfakturován dle registračních údajů.

 6. V případě jednostranného zrušení dojednané vzdělávací akce ze strany objednavatele vzniká spol. DVDUL nárok požadovat dle těchto VOP úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s přípravou akce ve výši 20% dojednané částky.

 7. V případě oboustranné dohody mezi objednavatelem a společností, mohou být podmínky zrušení účasti jiné.

 

VI.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Společnost při nakládání s osobními údaji účastníků a/nebo objednatele dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací a  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 2. Při registraci dle článku I. těchto obchodních podmínek souhlasí účastník a/nebo objednatel závazně se zpracováním osobních údajů pro účel naplnění smlouvy a krokům předcházejících plnění smlouvy.

 3. Účastníkovi a/nebo objednateli mohou být zasílány marketingová sdělení na základě oprávněného zájmu správce, avšak pouze v takové míře, která jej nebude obtěžovat. Subjekt údajů má možnost kdykoliv podat námitku vůči zpracování.

 4. Ostatní náležitosti ochrany osobních údajů a nakládání s daty účastníků jsou v plném znění jasně vymezeny na portálu www.seminare-skoleni.cz

 5. Více o zpracování osobních údajů naleznete na www stránky "Zásady zpracování osobních údajů". 

VII.

Autorská práva

 

 1. Účastník a/nebo objednatel je povinen při nakládání s veškerými produkty společnosti dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon"). Účastník a/nebo objednatel zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem bez předchozího písemného souhlasu společnosti půjčovat, kopírovat, upravovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z předaných školících produktů od lektorů a dalších poskytnutých materiálů společností. Porušením ustanovení autorského zákona se účastník a/nebo objednatel vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany společnosti, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

 2. Je výslovně zakázáno kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení společnosti jakékoliv materiály či informace obsažené na portálu a to i takové, jež si účastník a/nebo objednatel v rámci semináře nebo školení domluvil s jednatelem společnosti nebo s lektorem.

 

VIII.

Popis produktů

 

Na portálu společnosti jsou uvedeny termíny konání vzdělávacích akcí z oblastí sociálních služeb, zdravotnictví, veřejné správy a školství. U jednotlivých akcí je vždy uvedena pozvánka na akreditovanou vzdělávací akci s obsahem akce.

 


IX.

Reklamační řád

 

 1. Reklamační řád stanovuje postup v případě, kdy vznikne na straně účastníka a/nebo objednatele důvod k uplatnění odpovědnosti z vad realizovaných vzdělávacích akcí.

 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné reklamace budou řešit cestou dohody.

 

X.

Rozhodné právo

 

Společnost je právnickou osobou zřízenou podle českého práva a je podnikatelem. Pokud není účastník a/nebo objednatel českým občanem, či není osobou zřízenou podle českého práva, sjednávají si strany, že se smlouva bude řídit českým právem.XI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškeré e-maily budou zákazníkovi zasílány na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

 2. Smluvní strany jsou při plnění povinností ze smlouvy povinny poskytnout potřebnou součinnost.

 3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2015 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky produktů prostřednictvím portálu uzavřené od 1. 1. 2015.

 4. Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování produktů bude provozovatel používat český jazyk.

   


V ústí nad Labem, dne 25. 5. 2015


                                                                                              Marie Faltysová

                                                                                                 jednatelka

                                                                            Další vzdělávání dospělých Ústí nad Labem

Tisk Nahoru Zpět