Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je možnost řádné realizace vzdělávacích akcí, které jste si objednal/a. Veškerá požadovaná data vychází z podmínek vzdělávacích akcí stanovených MV ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR a MZ ČR. Poskytnutí osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je pro realizaci uvedeného účelu plnění smlouvy a odpovědnosti za vady nezbytné.

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o vás získali v rámci registrace na pořádané vzdělávací akce, zpracovává spol.  Další vzdělávání dospělých Ústí n.L. s.r.o. Dykova 470/6, Ústí nad Labem, PSČ 400 03, IČ: 286 85 245, která je správcem (dále jako „Správce“) vzdělávacího portálu www.czvcr.cz


Prohlášení o ochraně dat

Vaše osobní údaje zjišťujeme a zpracováváme výlučně v rámci ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v předcházejícím odstavci. Máte práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz

 

Účel zjišťování a zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje (např. jméno, e-mailová adresu, tel. kontak, zaměstnavatele, profesi a atd. ) zjišťujeme a zpracováváme pouze tehdy, jestliže tyto údaje zadáte při Přihlášení na akci, nebo prostřednictvím e-mailu při objednávce vzdělávací akce. Tyto údaje jsou z Vaší strany poskytovány dobrovolně a zpracovávají se pouze k výše popsanému účelu.

 

Zjišťování a používání neosobních dat (data nevztahující se ke konkrétní osobě) pro interní systémové a statistické účely

Použitý internetový prohlížeč při vstupu na stránky www.czvcr.cz předá z technických důvodů automaticky našemu serveru data. Jedná se např. o datum a čas vstupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, vyvolaná data, množství odeslaných dat, typ a verzi prohlížeče a IP adresu. Tato data se ukládají odděleně od jiných dat, která zadáváte při využívání naší nabídky. Tato data se nepřiřazují k určité osobě a neobsahují informace, které by připustily vazbu na konkrétní osoby. Zjišťují se a používají výlučně ke statistickým a analytickým účelům, jako např. zlepšování kvality poskytovaných služeb a konkrétní nabídky vzdělávacích akcí. Data jsou po 6 měsících od začátku shromažďování postupně odmazávána.

 

Předávání osobních údajů třetí osobě
Správce v žádném případě získaná data a osobní údaje třetím osobám nepředává a neposkytuje.

 

Výklad pojmů:

Kmenová data
Na základě závazných ustanovení příslušných zákonů či nařízení k tomu oprávněných orgánů smíme v jednotlivých případech tato data/údaje (kmenová data) sdělovat, pokud je to třeba pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, plnění zákonných úkolů orgánů veřejné moci či hájení práv duševního vlastnictví.

Uživatelská data
Vaše osobní údaje zjišťujeme a zpracováváme pouze za účelem realizace vzdělávacích akcí. K uživatelským datům patří data sloužící k přesné identifikaci a tím i možnosti vystavení řádného daňového dokladu pro zaměstnavatele a „Osvědčení o účasti“ na vzdělávací akci. Pro šíření nabídek dalších vzdělávacích akcí jsou data vyplněná při registraci používána jen s Vaším výslovným souhlasem. Máte právo podat kdykoliv proti využívání Vašich osobních údajů námitku.

Právo na odvolání souhlasu
Máte právo udělený souhlas ke zjišťování a zpracování Vašich osobních údajů s účinností do budoucnosti kdykoliv odvolat. Odvolání nám můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresu: info@czvcr.cz

Právo na informaci
Máte právo na informaci o údajích, která jsou k Vaší osobě uložena a zpracovávána. Na požádání Vám může být informace zaslána rovněž elektronicky. Za tímto účelem se na nás můžete obrátit poštou nebo e-mailem na adresu:
info@czvcr.cz

Vymazání osobních údajů
Vymazání Vašich uložených osobních údajů se provádí v případě:


tým spol. Další vzdělávaní dospělých Ústí n. L.

Tisk Nahoru Zpět